Safety And Environment

นโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
            บริษัท แหลมฉบัง เมนเทนแนนซ์ จำกัด มีความเชื่อว่าบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อความมั่นใจได้ว่าในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของบริษัทฯ มีความปลอดภัยต่อบุคคลากรทุกคน และหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งหมด ภายใต้ระบบบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะรับผิดชอบดูและรักษาให้ทุกฝ่ายดำเนินการปฏิบัติงานในทุกเรื่องตามมาตรฐานข้อกำหนดของบริษัทฯ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่ได้ประกาศไว้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และตลอดไปเพื่อเป้าหมาย คือ การไม่เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานโดยกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

          1. มุ่งมั่นพัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบการจัดการดันอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนด กฏระเบียบของ                ลูกค้าด้านความมั่นคง
          2. สนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริม ให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจโดยมีการฝึกอบรมที่เหมาะสม และ                        พัฒนาสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
          3. ดำเนินการควบคุมปรับปรุง แก้ไข และป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงทุกระดับ
          4. ปรับปรุงการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม และประสบความสำเร็จในระบบ                การจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยCopyright : 2017 www.lmc.co.th

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

Scroll To Top